☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Zgorzelec
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 29.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty prawne

 

Podstawy prawne działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Realizując swe zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna działa w oparciu o -  między innymi - następujące przepisy prawne:

 

I. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 59)

II. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 1239 ze zm.)

          Dz.U. 2019 r. poz. 2465  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi

          Dz.U. 2019 r. poz. 2430  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

          Dz.U. 2019 r. poz. 612 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

          Dz.U. 2018 r. poz. 753 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

          Dz.U. 2017 r. poz. 848 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych

          Dz.U. 2017 r. poz. 735 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

          Dz.U. 2016 r. poz. 1418 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2016 r. w sprawie metody zapobiegania odrze

          Dz.U. 2016 r. poz. 849 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

          Dz.U. 2015 r. poz. 2108 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania

          Dz.U. 2014 r. poz. 746 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

          Dz.U. 2013 r. poz. 160 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być                      przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta

          Dz.U. 2013 r. poz. 141 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu zakażeń           i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,                      Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska

          Dz.U. 2012 r. poz. 40 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub                            wyznaczonych do wykonywania tych czynności

          Dz.U. 2011 r. Nr 294 poz. 1741 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

          Dz.U. 2011 r. Nr 220 poz. 1311 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania

          Dz.U. 2011 r. Nr 182 poz. 1086 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

          Dz.U. 2011 r. Nr 44 poz. 227 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

          Dz.U. 2010 r. Nr 254 poz. 1711 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

          Dz.U. 2010 r. Nr 180 poz. 1215 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

          Dz.U. 2010 r. Nr 100 poz. 646 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

          Dz.U. 2010 r. Nr 100 poz. 645 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji.

          Dz.U. 2010 r. Nr 94 poz. 610 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego                        wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje.

          Dz.U. 2009 r. Nr 56 poz. 465 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym.

III. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U.  2018 r. poz. 2190 ze.zm.)

          Dz.U. 2019 r. poz. 595- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

IV. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze.zm.)

          Dz.U. 2017 r. poz. 1975 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

V. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 499 ze zm.)

VI. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 r. poz. 1292 ze zm. )

VII. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 1446 ze zm.)

VIII. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 175 ze zm.)

IX. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( t. j.  Dz.U. 2019 r. poz. 537 ze zm.)

X. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 576 ze zm.)

XI. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

XII. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 2231)

Wytworzył:
PSSE w Zgorzelcu
Udostępnił:
Zgorzelec Administrator
(2011-04-14 12:03:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Zgorzelec Administrator
(2017-09-26 10:43:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3